วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  13

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning ณ อาคาร 06-305 ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้
1. ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

2. ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


3. ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL  ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement station) การประเมินผล (Evaluation)  และได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ
4. ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง ารสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

5. ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning   เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  12

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Ability ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

     
         วันเสาร์ ที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้ 


                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning
                           2) การเขียนรายงานโครงงาน
                           3) การเตรียมการนำเสนอ
                           4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
              
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project
                2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability 


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้                    วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

                      - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง
                      - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์ 
                      - แนะนำการใช้งาน exeLearning 
                      - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย


โปรแกรม Exe

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

 วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน
             ผ่านเว็บ มีดังนี้ 

                                   - แนะนำ HTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน
                                            - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก
                                                     - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning 
                                                     - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
                                                     - มอบหมายงาน
                                                         1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือก
                                           ไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
                                                         2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม

การสร้างตาราง

การสร้างหน้าล็อคอิน

การประยุกต์ใช้ในบล็อก


หน้าต่างโปรแกรม exelearning

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  9

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Memory ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน
ในการทำงานเป็นทีมหัวหน้าได้มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มทำการศึกษาเนื้อหาเรื่องวิจัยดังกล่าว และแบ่งหัวข้อตามความเหมาะสมให้สมาชิกได้ไปทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอเป็นการบันทึกวีดีโอ ซึ่งผลที่ได้ทำให้สมาชิกแต่ละคนกระตือรือร้น ในการศึกษาทำความเข้าใจจากหัวข้อที่ได้รับ แต่ก็มีข้อเสียคือ แต่ละคนที่นำเสนอ ส่วนใหญ่จะนำเสนอด้วยการอ่าน ซึ่งทางทีม Memory จะนำไปแก้ไขต่อไป

กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยคลิป มีประโยชน์ในการนำไปประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับรายวิชา รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ซึ่งสามารถเป็นผลงานของครูผู้สอน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก